APPLICATION FOR THE POST OF DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) - 2016-17

rmÉQÖÃªï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á)ºÀÄzÉÝUÉ Cfð - 2016-17
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 51/£ÉêÀÄPÁw-2/2016-17, ¢£ÁAPÀ: 15.12.2016
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
 

Final Provisional Select List has been uploaded.

WELCOME TO KARNATAKA STATE POLICE RECRUITMENT - 2016-17

POST NAME: DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) -2016-17

Date News & Events
Nov
13
2017
Final Provisional Select List
Aug
17
2017
Second Provisional Select List
Provisional Select List-1
Medical Examination Call letter has been uploaded for POST OF DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) -2016-17 , (Download from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
Provisional Select List

Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for POST OF DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) - 2016-17, (Download from My Applications) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Eligible_Candidates for Viva-Voce

The Viva-voce scheduled to be held on 24.04.2017 & 25.04.2017 for the post of Detective Sub-Inspector is postponed. The next date of viva-voce will be intimated.

Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for POST OF DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) - 2016-17, (Download from My Applications) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Eligible_Candidates for Viva-Voce
Final Answer Key
Provisional Key Answer A , B , C , D , E
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 26-Mar-2017

Written Examination Call letter has been uploaded for DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) - 2016-17, Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Written Examination is fixed on 26/03/2017, Shortly call letter will be uploaded.
ET / PST Call letter has been uploaded for DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) -2016-17 , Download (from My Applications) and attend the ET / PST Examination as per the schedule mentioned in Call letter.
Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF SUBMISSION OF THE ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
04/01/2017
02 LAST DATE FOR SUBMISSION OF ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
25/01/2017
03 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
30/01/2017
 
 

RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ

ET & PST WRITTEN EXAMINATION VIVA-VOCE

AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw

POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
AGE CONSIDERATION DATE
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
DSI FOR DIRECT CANDIDATE

25.01.2017

Know Your Age
GM 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28 YEARS /
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 25.01.1989 AND 25.01.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01,
2A,2B,3A & 3B
21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS /
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 25.01.1987AND 25.01.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

 
 

FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ

PSI (CIVIL)
Sl.NO /
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
PAYABLE FEE AMOUNT
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B RS 250
02 SC , ST, CAT-01 RS 100
 

EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ

DSI Must be holder of – a Degree in Law or Degree in Engineering / Technology recognized by AICTE or Master degree in Computer Applications.
PÁ£ÀƤ£À°è ¥ÀzÀ« CxÀªÁ JL¹nE ¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ EAf¤AiÀÄjAUï / vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ°è ¥ÀzÀ« CxÀªÁ PÀA¥ÀÆålgï C¦èPÉõÀ£ï£À°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«.
 

DSI

ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST / ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåvÉ ¥ÀjÃPÉë

ENDURANCE TEST
FOR ALL DIRECT CANDIDATES
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
DSI 1600 Mtrs Run 7 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chances only)
Or
1.20Mtrs (In 3 chances only)
Shotput(7.26 Kgs) 5.60 Mtrs (In 3 chances only)
PHYSICAL STANDARD

ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET
Candidate only
HEIGHT 168 Cms for Men
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
ENDURANCE TEST
FOR WOMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
DSI
400 Mtrs Run
 
2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
 
2.50 Mtrs (In 3 chances only)
Or
0.90 Mtrs (In 3 chances only)

Shotput ( 4 Kg)

3.75 Mtrs (In 3 chances only)

PHYSICAL STANDARD

ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET Candidate only HEIGHT 157 Cms For Women
CHEST
(For Men Only)
86 Cms- When fully expanded
WEIGHT
(For Women only)
45 Kgs
 

HK Notification / ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É

Hyderabad-Karnataka Notification Hk Certificate Format

Details of vacancies in Detective / SÁ° EgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ªÀgÀ (rmÉQÖÃªï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï)

Sl No Post NON HK Region Reserved Posts HK-Region Reserved Posts  
    Direct Direct
    MEN WOMEN MEN TOTAL
01 DSI 10  01 01 12