APPLICATION FOR THE POST OF DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) - 2016-17

rmÉQÖÃªï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á)ºÀÄzÉÝUÉ Cfð - 2016-17
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 51/£ÉêÀÄPÁw-2/2016-17, ¢£ÁAPÀ: 15.12.2016
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
 

Viva Voce Examination Call letter has been uploaded.

WELCOME TO KARNATAKA STATE POLICE RECRUITMENT - 2016-17

POST NAME: DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) -2016-17

Date News & Events

Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for POST OF DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) - 2016-17, (Download from My Applications) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Eligible_Candidates for Viva-Voce

The Viva-voce scheduled to be held on 24.04.2017 & 25.04.2017 for the post of Detective Sub-Inspector is postponed. The next date of viva-voce will be intimated.

Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for POST OF DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) - 2016-17, (Download from My Applications) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Eligible_Candidates for Viva-Voce
Final Answer Key
Provisional Key Answer A , B , C , D , E
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 26-Mar-2017

Written Examination Call letter has been uploaded for DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) - 2016-17, Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Written Examination is fixed on 26/03/2017, Shortly call letter will be uploaded.
ET / PST Call letter has been uploaded for DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) -2016-17 , Download (from My Applications) and attend the ET / PST Examination as per the schedule mentioned in Call letter.
Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF SUBMISSION OF THE ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
04/01/2017
02 LAST DATE FOR SUBMISSION OF ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
25/01/2017
03 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
30/01/2017
 
 

RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ

ET & PST WRITTEN EXAMINATION VIVA-VOCE

AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw

POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
AGE CONSIDERATION DATE
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
DSI FOR DIRECT CANDIDATE

25.01.2017

Know Your Age
GM 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28 YEARS /
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 25.01.1989 AND 25.01.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01,
2A,2B,3A & 3B
21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS /
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 25.01.1987AND 25.01.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

 
 

FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ

PSI (CIVIL)
Sl.NO /
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
PAYABLE FEE AMOUNT
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B RS 250
02 SC , ST, CAT-01 RS 100
 

EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ

DSI Must be holder of – a Degree in Law or Degree in Engineering / Technology recognized by AICTE or Master degree in Computer Applications.
PÁ£ÀƤ£À°è ¥ÀzÀ« CxÀªÁ JL¹nE ¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ EAf¤AiÀÄjAUï / vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ°è ¥ÀzÀ« CxÀªÁ PÀA¥ÀÆålgï C¦èPÉõÀ£ï£À°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«.
 

DSI

ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST / ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåvÉ ¥ÀjÃPÉë

ENDURANCE TEST
FOR ALL DIRECT CANDIDATES
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
DSI 1600 Mtrs Run 7 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chances only)
Or
1.20Mtrs (In 3 chances only)
Shotput(7.26 Kgs) 5.60 Mtrs (In 3 chances only)
PHYSICAL STANDARD

ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET
Candidate only
HEIGHT 168 Cms for Men
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
ENDURANCE TEST
FOR WOMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
DSI
400 Mtrs Run
 
2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
 
2.50 Mtrs (In 3 chances only)
Or
0.90 Mtrs (In 3 chances only)

Shotput ( 4 Kg)

3.75 Mtrs (In 3 chances only)

PHYSICAL STANDARD

ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET Candidate only HEIGHT 157 Cms For Women
CHEST
(For Men Only)
86 Cms- When fully expanded
WEIGHT
(For Women only)
45 Kgs
 

HK Notification / ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É

Hyderabad-Karnataka Notification Hk Certificate Format

Details of vacancies in Detective / SÁ° EgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ªÀgÀ (rmÉQÖÃªï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï)

Sl No Post NON HK Region Reserved Posts HK-Region Reserved Posts  
    Direct Direct
    MEN WOMEN MEN TOTAL
01 DSI 10  01 01 12